Eksterne ressurser

Her finner du linker til samarbeidspartnere, organisasjoner og andre. Savner du noen i listen er det flott hvis du sender en mail til hilde@havang.no

Offentlige tilbud

Psykisk helsearbeid og rusomsorg Lillehammer kommune. Her kan du få hjelp dersom du har redusert livskvalitet og utfordringer som følge av  psykisk helse og/eller rus i hverdagen. Vi skal i samarbeid med deg, bidra til å bedre din evne til å mestre livet og hverdagen på tross av psykiske problemer og rusproblematikk. Klikk deg inn på siden deres for å lese mer om tilbudene som omfatter bl.a.

Rask psykisk helsehjelp

Rusoppfølging

Hasjavvenningaprogram (HAP)

Kurs i depresjonsmestring (KiD

 Kurs i belastning (KIB)

Angstmestringskurs

Søvnkurs

Nettverksmøte

Treningstilbud

ArbeidstreningGjenbruket

For påmelding eller mer informasjon om de ulike kursene kan du melde deg på her.

Andre Brukerstyrte senter

Sagatun. Sagatun er et brukerstyrt senter i Hamar og er også et et regionalt brukerstyrt senter og har virksomhetsområde i Innlandet. Som regionalt brukerstyrt senter er en ressursbase for brukerkompetanse og opplæring innen psykisk helse- og rusfeltet. Sagatun har også en nasjonal oppgave. Spredning av «Verktøykasse for brukermedvirkning». Verktøykassa er et opplæringsverktøy for brukermedvirkning, der personer som selv har brukererfaring lærer opp både brukere og tjenesteutøvere.

Stabburshella. Stabburshella er et bruker- og pårørendedrevet værested i Fagernes sentrum. Det er åpent for alle og ha en lav terskel. Stabburshella har et særskillt fokus på på de som trenger å bygge nettverk. De som er vertskap på Stabburshella har selv hatt rus eller avhengighetsproblemer. De  ønsker å nå mennesker med rusrelaterte problemer,samt  barn, ungdom og pårørende som lever eller har levd nært på mennesker med rusproblemer.

Elvekanten Aktivitetshus https://www.facebook.com/gruppetilbud er et bruker- og pårørendedrevet værested på Vinstra. Det er åpent for alle som trenger en aktivitet og en sosial arena.  

Aktivitet

Kulturnettverk innlandet. Kulturnettverket Innlandet ble etablert høsten 2007. Nettverket består av representanter fra Sykehuset Innlandet Reinsvoll, fra kultur- og psykiatritjeneste i kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land og Nordre Land, Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu. I tillegg har vi med representanter for brukerorganisasjoner og DPS.

Jobben Lillehammer. Jobben Lillehammer er et arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige over 18 år. Målsetningen med prosjektet er at deltakerne skal:
– ha noe å gå til
– ha noe meningsfullt å gjøre
– oppleve å være en del av samfunnet
Jobben tilbyr et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Arbeidsdagen er mandag til torsdag, kl 10.00-14.00. Det utbetales ikke lønn, men 60 kroner timen brutto som motivasjonspenger ved dagens slutt.
Jobben drives i regi av Frelsesarmeen og finansieres av Lillehammer kommune.
Jobben har også en facebookside hvor du kan følge med på hva de gjør.

Organisasjoner vi samarbeider med

Frelsesarmeen Lillehammer. Har middag og matudeling hver tirsdag.

Gatejuristen Innlandet. Gatejuristen er på Havang hver onsdag og har saksmottak mellom kl. 12.30-14.30. Gatejuristen tar også inn saker over telefon. Du kan ta kontakt med oss per telefon 23 10 38 90. Kontoret er betjent mandag til fredag mellom kl. 09-15

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP). LPP sitter i stiftelsesstyret til Havang og er en landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes situasjon, både overfor myndigheter og samfunnet for øvrig, og for en bedre prioritering av samfunnsmessige ressurser for å styrke tilbud og tiltak i og utenfor behandlingsinstitusjon. LPP bistår pårørende med råd og veiledning når det gjelder psykisk helsevern og psykisk helsearbeid. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig, og er livssynsnøytral.

Mental Helse Oppland. Mental Helse Oppland sitter i stiftelsesstyret til Havang og er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Deres erfaringskompetanse innenfor psykisk helse, er sammen med fagkompetanse, avgjørende for utviklingen av gode psykiske helsetilbud i Norge. Mental helse driver ogsås nettjenesten sidetmedord.no, et tilbud til alle som trenger å dele tanker og følelser med noen. Siden driftes av hjelpetelefonen 116 123 via interesseorganisasjonen Mental Helse. Det er lavterskel dialogtilbud for mennesker som trenger noen å snakke med eller skrive til. Hvert år mottar de rundt 150 000 henvendelser på telefonen, samt nærmere 60 000 veiledningsmeldinger, foruminnlegg og vennemeldinger til sammen.

Mental Helse Ungdom Lillehammer. Mental Helse Ungdom arbeider for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykisk helseproblemer og et bedre psykisk helsetilbud. Vi har som mål at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse. De har også en facebookside.

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO). RIO sitter i stiftelsesstyret til Havang og er en landsdekkende brukerorganisasjon som ble stiftet i 1996. Organisasjonens formål er å påvirke slik at rusmisbrukere kan få tilrettelagt veien tilbake til samfunnet gjennom et mangfoldig behandlingstilbud og en individuell tilrettelagt integreringsprosess.

Bipolarforeningen Norge. Bipolarforeningen tilbyr støtte,undervisning, råd og veiledning for alle som er berørt av bipolar lidelse eller for deg som ønsker informasjon. Vi jobber samfunnspolitisk på generellt grunnlag for å skape et bedre helsevesen og behandlingstilbud uavhengig av diagnose.

Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO) er en organisasjon for alle som på en eller annen måte er berørt av spiseforstyrrelser eller sliter med forholdet mat, kropp og vekt. SPISFO driftes av medmennesker som har ekspertkompetanse på det å leve med og arbeide seg ut av en spiseforstyrrelse. Det kan være oppleves lettere å kontakte dem som det første skrittet på veien. De tror på menneskemøtene – at det å snakke sammen har stor betydning for psykisk helse, og hos SPISFO er det likepersonprinsippet et bærende element i organisasjonen. De driver ikke med behandling, men tilbyr forskjellige selvhjelpstilbud.

Andre Ressurser

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp som jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet.  De skal bidra til at alle mennesker får vite hva selvorganisert selvhjelp er, slik at de kan ta det i bruk når livsproblemer oppstår. Selvhjelp er å ta ansvar for sitt eget liv – ved å ta problemene på alvor og gjøre noe med situasjonen.

NADA-Norge. National Acupuncture Detoxification Association (NADA) er en verdensomspennende non-profit organisasjon som holder kurs for personell innenfor helse og omsorgssektoren, spesielt innen rus og psykiatri. De som setter NADA-øreakupunktur hos oss har gått på kurs hos NADA-Norge.

KoRus Øst. KoRus-Øst er ett av sju ruskompetansesentre i Norge som får oppdrag og midler fra Helsedirektoratet.
Kompetansesentrene skal i hvert sitt område bidra til å oppfylle nasjonale mål i rusfeltet innen forebygging, folkehelsearbeid, tidlig intervensjon og rusbehandling.

Rådgiving om spiseforstyrrelser ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende. ROS tilbyr gratis støtte, råd og veiledning for de som sliter med en spiseforstyrrelse eller som har et problematisk forhold til kropp, mat, trening og følelser. Pårørende/nærstående er også velkommen til å ta kontakt. Rådgivningstjenesten er tilgjengelig på telefon, chat og e-post.

Har du spørsmål eller kommentarer kan du gjerne kontakte oss her!